ارتقای تمامی سیستم های بیمارستان به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری

ارتقای تمامی سیستم های بیمارستان به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بررسی میدانی بعمل آمده در تمامی بخش های بیمارستان، تین کلاینت ها با ویندوز 32 بیت، رم 1 گیگ و کارت گرافیک پایین بودند که با ارتقای انجام شده بر روی تک تک آن ها، ویندوز 64بیتی نصب شد و 4گیگ رم اختصاص یافت و با حداکثر استفاده از کارت گرافیک، سرعت و رضایت همکاران به صورت چشم گیری افزایش یافت. همچنین در بازدید تک تک سیستم ها، حدالمقدور با توجه به امکانات ارتقا انجام پذیرفت.