ساماندهی اتاق سرور بیمارستان

با نقشه کشی فضای اتاق سرور توسط مدیریت محترم بیمارستان و سفارش ساخت قفسه ها، تمامی قطعات و لوازم از کف زمین به صورت مرتب در قرفه های مربوطه قرار گرفت و با کمک همکاران محترم شبکه دانشگاه و تاسیسات بیمارستان، یو پی اس و برق اتاق ایمن سازی شد.

 

تصاویر قبل از ساماندهی

 

                    

 

تصاویر بعد از ساماندهی