بخش های بستری و پاراکلینیک

در بیمارستان بهار بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی متعددی وجود دارد که خدمات درمانی را به بهترین شکل و مطابق با پروتکل‌های بین‌المللی ارائه می‌کنند.

بخش های بستری

بخش های سرپایی