اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

فراخوان ثبت نام دانشجویان پزشکی و پرستاری و مامایی جهت انتخاب واحد درس ;آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل

با توجه به ارائه دو واحد درسی (آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل) توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی (رشته های پزشکی و پرستاری و مامایی به صورت اجباری و سایر رشته ها به صورت اختیاری) , دانشجویان می بایست اقدامات زیر را انجام دهند:

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی تعداد هشت پایگاه اورژانس ۱۱۵ به بخش غیر دولتی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر داردنسبت به واگذاری انجام خدمات اورژانس پیش بیمارستانی تعداد هشت پایگاه اورژانس ۱۱۵ شامل پایگاه های مناطق (۱-کالپوش (سوداغلن) ۲- بسطام ۳- پشت بسطام ۴ - ری آباد ۵- خوش ییلاق ۶- تاش- مجن ۷-طرود ۸- کلاته خیج ) به بخش غیر دولتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به مدت یک سال اقدام نماید

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی واگذاری کلیه امور خدمات عمومی در مراکز آموزشی ، پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و بهار

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر داردنسبت به واگذاری کلیه امور خدمات عمومی شامل (امور خدمتگزاری ، بیماربری و نظافت وامور مربوط به سلف سرویس وآشپزخانه وسایر امور خدماتی مشابه در مراکز آموزشی ، پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و بهاربه متراژ ۴۳۲۰۰ متر مربع و سالن ورزشی دانشگاه به متراژ ۲۴۰۰ متر مربع و نگهداری فضای سبزسایت مرکزی و خوابگاه دانشجویی و زمین چمن دانشگاه به متراژ ۵۰۰۰۰ متر مربع ،به صورت حجمی به بخش غیر دولتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صلاحیت ایمنی)در زمینه موضوع مناقصه به مدت یک سال اقدام نماید

ادامه مطلب