اطلاعیه ها

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه وام ضروری عادی تا دو برابر مبلغ پایه

بدینوسیله باطلاع می رساند به دانشجویان واجد شرایط زیر علاوه بر وام ضروری عادی تا دو برابر مبلغ پایه (مبلغ پایه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال) با رعایت فاصله یک نیمسال از شروع تحصیل وام ضروری پرداخت می گردد

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه وام ضروری عادی تا دو برابر مبلغ پایه

بدینوسیله باطلاع می رساند به دانشجویان واجد شرایط زیر علاوه بر وام ضروری عادی تا دو برابر مبلغ پایه (مبلغ پایه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال) با رعایت فاصله یک نیمسال از شروع تحصیل وام ضروری پرداخت می گردد

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی تسهیلات تولد فرزند

وام تسهیلات تولد فرزند به دانشجویان دوره روزانه که فرزندشان در طول تحصیل آنها متولد شده اند به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال تعلق خواهد گرفت در صورتی که زوجین دانشجو باشند این تسهیلات به هر دو نفر تعلق خواهد گرفت.

ادامه مطلب