آرشیو اخبار

برگزاری دومین کارگاه آشنایی با فرایند ارزشیابی اساتید از طریق سامانه پژوهان

برگزاری دومین کارگاه آشنایی با فرایند ارزشیابی اساتید از طریق سامانه پژوهان

در راستای انجام کلیه فرایندهای مربوط به فرم‌های ارتقاء سالیانه و ارتقاء مرتبه استاتید بصورت آنلاین و الکترونیکی سلسله کارگاه‌هایی جهت گروه‌های هدفت برگزار خواهد گردید؛ دومین جلسه این کارگاه‌ها با حضور کارشناسان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مورخ ۹۸/۲/۱۴ برگزار گردید .

ادامه مطلب

برگزاری اولین کارگاه آشنایی با فرایند ارزشیابی اساتید از طریق سامانه پژوهان

در راستای انجام کلیه فرایندهای مربوط به فرم‌های ارتقاء سالیانه و ارتقاء مرتبه استاتید بصورت آنلاین و الکترونیکی سلسله کارگاه‌هایی جهت گروه‌های هدفت برگزار خواهد گردید؛ اولین جلسه این سلسله کارگاه‌ها با حضور کارشناسان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مورخ ۹۸/۲/۸ برگزار گردید .

ادامه مطلب