درمانگاه تخصصی داخلی بیمارستان بهار

   آقای دکتر محمد حیدری

واقع در سالن طبقه همکف ساختمان فاطمیه در اتاق 3 جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم می باشد

ویزیت متخصص داخلی ( شامل انواع بیماریهای داخلی، فشارخون، دیابت و ...)

شماره 0233116 داخلی 568