درمانگاه تخصصی جراحی عمومی

خانم دکتر آرمیتا ابوترابی همدانی ، خانم دکتر فریده ادهمی

 طبقه همکف ساختمان فاطمیه، اتاق 3 جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم 

ویزیت متخصص جراحی عمومی  شامل انواع بماریهای گوارشی ، روده ای ، فتق، هموروئید  و ... 

شماره  ۰۲۳۳۱۱۶ داخلی ۵۶۸