معاون آموزشی دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر سارا سعیدنیا

رشته تحصیلی

PHD  علوم تشریح

سمت

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پزشکی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن

۳۲۳۹۵۰۵۴ - ۰۲۳

 

 

شرح وظایف:

معاونت آموزشی دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزش و هماهنگی بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:

– برنامه ریزی:

۱- برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
۲- برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر
۳- برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

– نیازهای آموزشی

۱- برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر
۲- برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
۳- برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

– هماهنگی

۱- هماهنگی باسایر واحدهای هم عرض در جهت نیل به اهداف سازمانی
۲- هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
۳- هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
۴- برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات 5- برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی، نظام پزشکی و نظام پرستاری و به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری

– نظارت

۱- نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی
۲- نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده، واحد توسعه آموزش
۳- نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

– اجرایی

۱- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
۲- ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله
۳- ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده
۴- برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی
۵- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

– ارزشیابی

۱- ارزش یابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه
۲- ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی
۳- ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها
۴- ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده

 

کلید واژه ها: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود