مدیر EDO دانشکده

مدیر EDO دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

دکتر سارا سعیدنیا

رشته تحصیلی

PHD علوم تشریح

سمت

مدیر EDO

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

sarasaeednia@shmu.ac.ir

تلفن

02332395054

داخلی  531

 

 

شرح وظایف:


– نظارت در اجرای فرآیندهای آموزشی گروه ها :

۱- ارزیابی فعالیت های آموزشی گروهها ( اعم از کلاس درس ، آموزش های درون بخشی مانند ژورنال کلوپ ، گزارش مورد و …. ) بر اساس چک لیست های EDO
۲- ارائه فیدبک در موضوع کمیت و کیفیت فرآیندهای آموزشی به گروه ها
۳- نظارت بر نحوه ارزیابی دانشجویان ( تناسب متد ارزیابی ، اهداف آموزشی ، روایی , پایایی آزمون ) و ارائه آن به گروه های آموزشی و اساتید .
۴- هدایت اجرای ارزشیابی درونی در گروه های آموزشی

– همکاری در ارزشیابی اعضای هیات علمی :

۱- ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت آموزشی و ارائه پسخوراند آن به اساتید
۲- تشویق و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در ارزشیابی صحیح اساتید
۳- اطلاع رسانی به اساتید در مورد مراحل فرآیند ارزشیابی
۴- تحلیل نتایج ارزشیابی اساتید و بازبینی آنها بطور کیفی و مصاحبه ای
۵- ارائه و بازبینی فرمهای ارزشیابی جهت اطلاع اعضای هیات علمی در سایت دانشکده
۶- شرکت در جلسات گروههای آموزشی و تحلیل نتایج ارزشیابی و راهکارهای بهبود نقاط ضعف

– ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش :

۱- راست آزمایی طرحهای دانش پژوهی
۲- چاپ مقاله در مجلات آموزش پزشکی
۳- ارسال فرآیندهای آموزشی به جشنواره های آموزشی ( شهید مطهری و … )

– شرکت در برنامه ریزی آموزش :

۱- نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتدای ترم در گروههای آموزشی
۲- تکمیل طرح درس های تدوین نشده و بارگذاری آنها بر روی سایت دانشکده

– همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی :

۱- نیاز سنجی اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی و انعکاس آنها به EDC
۲- معرفی و پیگیری اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاههای آموزشی EDC
۳- تهیه پمفلیت های آموزشی و ارائه آنها به اعضای هیات علمی

 

کلید واژه ها: EDO دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سارا سعیدنیا