مسئول دفتر ریاست دانشکده

 

خانم صدیقه دهقان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس: 32395054 داخلی 530  و  32394031   (کد شاهرود: 023)

ایمیل: dehghan1981.s(at)gmail.com