گروه نانوفناوری پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه     توضیحات 

1

 سید جمال اشرفی

نانوفناوری پزشکی سامانه علم سنجی

2

 محسن مهرابی

نانوفناوری پزشکی

سامانه علم سنجی

3

 وحید شیرشاهی

نانوفناوری پزشکی

سامانه علم سنجی