اعضای گروه نانوفناوری پزشکی

ردیف 

نام و نام خانوادگی          

تخصص

رزومه

۱        

 سید جمال اشرفی

نانوفناوری پزشکی سامانه علم سنجی
۲ وحید شیرشاهی

 نانوفناوری پزشکی

سامانه علم سنجی

۳

محسن مهرابی

نانوفناوری پزشکی

سامانه علم سنجی