گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه برنامه هفتگی

۱

مهدی خاکساری

فیزیولوژی پزشکی

سامانه علم سنجی
۲

حمید کلالیان مقدم

فیزیولوژی پزشکی

سامانه علم سنجی
۳

حسین خواستار

فیزیولوژی پزشکی

سامانه علم سنجی
۴

بهزاد گرمابی

علوم اعصاب

سامانه علم سنجی
۵

علیرضا مسعودی

فارماکولوژی

سامانه علم سنجی

۶

سولماز میرزامحمدی

فارماکولوژی

سامانه علم سنجی