برنامه های آموزشی

 

برنامه های آموزشی علوم پایه

 

نام درس

لینک دانلود

اصول خدمات سلامت

طرح درس

اصول جمعیت شناسی پزشکی و سلامت خانواده

طرح درس

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

طرح درس

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

طرح درس

آمار پزشکی

طرح درس

اصول اپیدمیولوژی

طرح درس

 

 

برنامه های آموزشی بالینی

 

نام درس

لینک دانلود

مدیریت سلامت در حوادث و بلایا

طرح درس

برنامه دوره کارآموزی بهداشت

طرح درس

برنامه دوره کارورزی بهداشت

طرح درس