کارشناسان آموزش دانشکده


 

نام و نام خانوادگی

خانم فاطمه خدایی

سمت

کارشناس آموزش - امور دانشجویی 

تلفن

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴

داخلی  ۵۳۴

 

 

 

نام و نام خانوادگی

خانم فرزانه فیض منش

سمت

امور علوم پایه

تلفن

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴

داخلی  ۵۳۴

 

 

نام و نام خانوادگی

خانم ساناز طاهری

سمت

امور بالینی

تلفن

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴

 

نام و نام خانوادگی

خانم دهقان

سمت

امور تحصیلات تکمیلی

تلفن

۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴

کلید واژه ها: آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود