کارشناسان آموزش دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

خانم ناهید داوردوست

رشته تحصیلی

کارشناس مامایی

سمت

کارشناس آموزش دانشکده پزشکی و مسئول دایره امتحانات دانشکده

ایمیل

davardostnahid@shmu.ac.ir

تلفن

02332395054

داخلی  534

 

 

نام و نام خانوادگی

خانم فاطمه خدایی

رشته تحصیلی

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

سمت

کارشناس آموزش دانشکده پزشکی و مسئول ثبت ارتقاء

اعضاء هیئت علمی دانشکده

ایمیل

Fatemehkhodaei91@yahoo.com

تلفن

02332395054

داخلی  534

 

 

 

نام و نام خانوادگی

خانم فرزانه فیض منش

رشته تحصیلی

کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

سمت

کارشناسی فناوری اطلاعات دانشکده

ایمیل

feizmanesh.farzaneh@gmail.com

تلفن

02332395054

داخلی  531

 

 

 

کلید واژه ها: ناهید داوردوست فاطمه خدایی فرزانه فیض منش آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود