گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه توضیحات

1

مهدی میرزایی

باکتری شناسی پزشکی

سامانه علم سنجی

2

مرجان رشیدان

باکتری شناسی پزشکی

سامانه علم سنجی

3

محمد تقی رحیمی    

انگل شناسی پزشکی

سامانه علم سنجی

4

فاطمه عسکریان

انگل شناسی پزشکی

سامانه علم سنجی هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

5

رضا جعفری

ایمنی شناسی پزشکی

سامانه علم سنجی