تماس با ما

آدرس

پاسخگو

شماره تماس

دفتر مدیر گروه

خانم یگانه

32395054

مسئول دوره

دکتر میررضایی

32394091

معاونت بهداشتی (آقای دکتر بینش)

مسئول دفتر معاونت

32221190

معاونت بهداشتی (مسئول هماهنگی فیلدها)

خانم کنشلو

32221190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود