گروه بیوشیمی و تغذیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه توضیحات

1

مریم عباسیان

بیوشیمی پزشکی

سامانه علم سنجی

2

مسلم جعفری ثانی   

بیوشیمی پزشکی

سامانه علم سنجی

3

مهری دلوریان زاده   

علوم تغذیه

سامانه علم سنجی هیات علمی دانشکده بهداشت
4 مریم تیموری بیوشیمی سامانه علم سنجی