آزمایشگاه های تحقیقاتی

 

بخش تحقیقاتی آزمایشگاه، مسئولیت تحقیقات و آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی را بعهده دارد.

این مرکز شامل 5 بخش می باشد:

آزمایشگاه تحقیقات 1  (Cell Culture & Stem Cells)

آزمایشگاه تحقیقات 2 (نانوفناوری پزشکی)

آزمایشگاه تحقیقات 3 (زیست فناوری پزشکی)

آزمایشگاه تحقیقاتی 4  (Behavioral Examination in Neuroscience)

حیوانخانه دانشکده پزشکی