کارشناسان آزمایشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی

خانم مژگان فضلی

رشته تحصیلی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

سمت

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

خانم سیده زهرا میرصانعی

رشته تحصیلی

کارشناس ارشد ایمونولوژی

سمت

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

آقای رضا میربدیعی

رشته تحصیلی

کارشناس ارشد انگل شناسی

سمت

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

جناب آقای نریمان رضایی

رشته تحصیلی

کارشناس ارشد بیوشیمی

سمت

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سرکار خانم فاطمه السادات بی طرف

رشته تحصیلی

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

سمت

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سرکار خانم بهناز جعفری

رشته تحصیلی

کارشناس ارشد علوم تشریح

سمت

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

خانم زهرا ابراهیمی

رشته تحصیلی

کارشناس ارشد باکتری شناسی

سمت

کارشناس آزمایشگاه