سرپرست آزمایشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی

خانم دکتر نغمه احمدیان کیا

رشته تحصیلی

PHD علوم تشریح

سمت

سرپرست آزمایشگاه

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

Ahmadiankia@gmail.com