صفحه اصلی

دکتری تخصصی (Ph.D) رشته مطالعات اعتیاد (Addiction studies)

دکتری تخصصی (Ph.D) رشته مطالعات اعتیاد در زمره علوم بین رشته‌ای طبقه بندی می گردد که به صورت حرفه‌ای در زمینه اعتیاد و با نگرش رشته‌های مختلف نظیر رشته‌های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و اقتصاد به معضل اعتیاد نگاه نموده و با ترکیبی از آموزش‌ها و پژوهش‌های پایه و بالینی و استفاده از فنآوری‌های جدید به تولید علم در زمینه سبب شناسی، پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد از جنبه‌های زیستی، اجتماعی و روان شناختی به صورت منفرد یا بین رشته‌ای و فرا رشته‌ای می‌پردازد.

شرایط و نحوه پذیرش در رشته:

 1- قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد .

2- جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرائب آزمون ورودی هر سال تحصیلی، به سایت سنجش پزشکی مراجعه نموده و دفترچه آزمون دکتری تخصصی‌ (PhD) رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی را مطالعه نمایید. 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان ( Task analysis ):

الف: آموزشی

  • آموزش علوم مرتبط با اعتیاد به فراگیرندگان در سطوح مختلف
  • طراحی مجموعه های آموزشی برای مخاطبین مختلف

ب: پژوهشی

  • طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی
  • کاربردی ساختن خلاقانه یافته های پژوهشی بر اساس نیازهای جامعه و استفاده از فناوری های نوین و بومی سازی فناوری

ج: مشاوره ای

  • مشاوره در زمینه اعتیاد به مواد با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
  • مشاوره در زمینه اعتیاد به مواد با دیگر مراکز مرتبط

توجه:  این رشته واجد تربیت متخصصین بالینی در زمینه اعتیاد نبوده و مدارج و مدارک ناشی از این رشته به عنوان صلاحیت اشتغال به درمان معتادان محسوب نمی گردد.