اعضای گروه

اعضای هیات علمی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه    

1

مجید صالحی

مهندسی بافت

سامانه علم سنجی

2

محمد کمال آبادی فراهانی

علوم سلولی کاربردی

سامانه علم سنجی

3

مرتضی علی زاده

مهندسی بافت

سامانه علم سنجی

۴

امیر آتشی

خون شناسی

سامانه علم سنجی

 

 

 

 

 

 

فهرست دانشجویان دکترای تخصصی 

 

فهرست کارشناسان آموزشی غیرهیات علمی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

1

خانم پیراسته نوروزی

سوپر وایزر آزمایشگاه

ارشد فیزیولوژی

2

خانم فاطمه سادات بیطرف

کارشناس آزمایشگاه

ارشد بیوتکنولوژی

3

خانم فاطمه نیکمهر

کارشناس آزمایشگاه

ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

4

خانم مژگان فضلی

کارشناس آزمایشگاه

میکروب شناسی

 

کارشناس گروه 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

1

فرزانه فیض منش

کارشناس گروه

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی