معرفی گروه

 

تاریخچه و معرفی گروه

 تاریخچه

'Medicine is a social science, and politics nothing but medicine at a larger scale' 

 (Rudolf Virchow / 1821–1902)

بر اساس تعریف ویرشو از پزشکی جایگاه پزشکی اجتماعی به وضوح معین می شود؛ اما میتوان گفت خاستگاه پزشکی اجتماعی بر می گردد به قرن نوزدهم، وقتی رنه ویرلمی  تبیین کرد که زندگی و مرگ اساسا پدیده های بیولوژیکی نیستند بلکه ارتباط نزدیکی با شرایط اجتماعی دارند. همچنین نشان داده شد که تفاوت های سیستماتیک در میزان مورتالیتی و موربیدیتی بین افراد با شرایط اقتصادی- اجتماعی متفاوت که غالبا با طبقه شغلی، سطح تحصیلات و البته سطح درامد قابل اندازه گیری است، دیده می شود. در این راستا و با مشخص شدن 

"Socio economic inequalities in health"

تمرکز بر کاهش این عوامل اثرگذار در سلامت بین سیاستگذاران حوزه سلامت شکل گرفت.

پزشکی‌ اجتماعی برای نخستیـن ‌بار در سال 1847 به عنوان یک تخصص در اروپا مطرح گردید. در سال 1912 انجمن پزشکی‌ اجتماعی بلژیک بنیان نهاده شد و به دیگر کشــورها نیز انتشار یافت. کرسی پزشکی‌اجتماعی در سال 1942 در دانشگاه آکسفورد ایجاد شد و به دنبال آن دانشگاه‌های دیگر انگلستان هم کرسی‌های دیگری به آن اختصاص دادند. در ایالات‌ متحده‌ آمریکا ضرورت توجه به این تخصص و کاربردهای آن از بیش از 50 سال پیش مــورد توجه قرار گرفته است و امروزه سالیـانه بیش از 250 دستیــار در این رشته پذیرش مــی‌شوند. اخیرأ به سبب اهمیت ارائه خدمات پیشگیری توسط این متخصصین و مشخص نبودن ارائه کنندگان خدمات پیشگیری به صورت تخصصی، رویال کالج پزشکان و جراحان کانادا، به تخصص پزشکی اجتماعی، واژه پزشکی پیشگیری را نیز اضافه کرده است.

معرفی گروه

گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال 1398 به صورت رسمی کار خود را با عضویت اعضا زیر آغاز نمود.

مدیرگروه: دکتر رضا چمن (اپیدمیولوژیست)

اعضا هیات علمی: دکتر سید محمد میررضایی (متخصص پزشکی اجتماعی)، دکتر طاهره جلالی(متخصص پزشکی اجتماعی)، دکتر احسان بینش (متخصص بیماریهای عفونی)

همکاران گروه: دکتر قدسی پور(پزشک عمومی)، دکتر مژگان خسروی(پزشک عمومی)، ، دکتر یارحسینی(پزشک عمومی)، دکتر واعظیان(پزشک عمومی)، دکتر رضایی (پزشک عمومی) و دکتر نورالله خانی

اعضا هیات علمی مدعو: دکتر محمد حسن امامیان(اپیدمیولوژیست)، دکتر احمد خسروی(اپیدمیولوژیست)، دکتر شهربانو گلی(دکترای آمار حیاتی)، دکتر مریم خرم روز (دکترای اقتصاد بهداشت) و خانم دکتر مژگان فردید(دکترای سیاستگذاری سلامت)

رسالت گروه و چشم انداز

چشم انداز:

ارتقائ سطح سلامت جامعه از طریق آموزش مهارت های ارایه ی خدمات بهداشتی درمانی: فراهم سازی مراقبت درمانی، تصمیم سازی، برقراری ارتباط موثر، رهبری اجتماعی و مشارکت در تیم ارائه خدمات

رسالت:

     گروه پزشکی اجتماعی با رویکرد انسان سالم جامعه ی سالم، از طریق راهبرد مراقبت های اولیه سلامت در سطح جامعه، خانواده و افراد و با تکیه براهمیت تعیین کننده های اجتماعی سلامت در جامعه تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود خود را موظف به حفظ، ارتقا و بازگرداندن سلامت همه ی گروه های جمعیتی می داند.

اهداف گروه:

 - آموزش دانشجویان پزشکی درتمام مقاطع (علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی) جهت آشنایی با اصول ارائه و مدیریت خدمات سلامت در سطح جامعه با تاکید بر مراقبت های اولیه بهداشتی، سطوح مختلف پیشگیری و تعیین کننده های اجتماعی سلامت

- آموزش دانشجویان پزشکی جهت طراحی و انجام مطالعات کاربردی در سیستم سلامت جهت حل معضلات سلامت جامعه

- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی مطالعات کاربردی مبتنی بر جامعه در سطح دانشگاه

- همکاری با سایر گروه های آموزشی در جهت آموزش دانشجویان سایررشته ها در زمینه اصول ارائه و مدیریت خدمات سلامت در سطح جامعه

خدمات و وظایف گروه پزشکی اجتماعی:

الف- خدمات آموزشی

- آموزش علوم پایه دانشجویان پزشکی به منظور آشنایی با مباحث بهداشت و پیشگیری شامل دروس: اصول خدمات سلامت (کد 133- 26 ساعت) ، اصول اپیدمیولوژی (کد134 34 ساعت)،  اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده (کد 140- 34 ساعت)، روش تحقیق و پزشکی میتنی بر شواهد (کد 136 26 ساعت: 7 ساعت تئوری 19 ساعت عملی )، اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران (کد 137 34 ساعت)

 

- آموزش بالینی دانشجویان پزشکی عمومی در طی دوره های:

و مدیریت سلامت در حوادث و بلایا (کد - 17 ساعت)

کارآموزی  - در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی (کد 209 یک ماه)

  کارورزی  - در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی (کد 210 یک ماه)

 

ب- خدمات پژوهشی

- ارائه مشاوره های پژوهشی بویژه در بخش متدولوژی و آمار به دانشجویان و سایر پژوهشگران

- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی مقاطع مختلف

- ایده پردازی، هدایت، مشاوره و انجام پژوهشهای مبتنی برنیازهای واقعی جامعه با محوریت تعیین کننده های اجتماعی سلامت

 

کلید واژه ها: پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود