معاونت پژوهشی دانشکده

معاونت پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر مرجان رشیدان

رشته تحصیلی


PHD باکتری شناسی

سمت

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

 

تلفن

02332395054

 

 

شرح وظایف:

۱- دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و همکاران شاغل در دانشکده
۲- نظارت بر پروژه­های تحقیقاتی از ارائه طرح تا ارائه گزارش نهایی
۳- تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگزاری پژوهشی در سطح دانشکده
۴- تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پایان یافته.
۵- نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی دانشکده .
۶- تشویق و کمک به محققین در تنظیم و تدوین طرحهای پژوهشی .
۷- ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و اخذ تصمیم نهایی.
۸- اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی.
۹- کمک به برگزاری همایشها و تشکیل دبیرخانه همایش
۱۰- درخواست برگزاری کارگاههای پژوهشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و کارکنان به مسئولین مربوطه و همکاری در جهت برگزاری کارگاهها در سطح دانشکده .
۱۱- تعیین اولویتهای پژوهشی دانشکده با توجه به پیشنهادات مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی .
۱۲- دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم
۱۳- نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوط به امور پژوهشی به قسمتهای مختلف دانشکده و خارج دانشکده
۱۴- تهیه و تنظیم و جمع­آوری آمار و اطلاعات پروژه­های انجام شده و در دست اجرا و ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
۱۵- برقراری ارتباط با مراکز علمی و اجرایی کشور به منظور شناخت طرح­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها جهت معرفی طرح های تحقیقاتی چند مرکزی با مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده
۱۶- همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های پژوهشی دانشکده و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
۱۷- برنامه ­ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
۱۸- برنامه­ ریزی و نظارت بر مجله علمی- پژوهشی دانشکده
۱۹- برنامه­ ریزی و نظارت بر مرکز تحقیقاتی دانشکده
۲۰- انجام مکاتبات و امور مربوط به طرح های تحقیقاتی
۲۱- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی مربوط به پژوهش از سوی رئیس دانشکده به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
۲۲- دریافت فرمهای طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی مربوط به طرح گرانت، طرح در شورای پژوهش، تعیین ناظر طرح و سایر تشریفات اداری تا اتمام اجرای طرحها
۲۳- تجهیز کتابخانه و انتخاب منابع علمی شامل کتاب، منابع الکترونیک و نظارت بر اطلاع رسانی منابع جدید
۲۴- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

کلید واژه ها: معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود