گروه زبان

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه توضیحات
1 حمید واحدی فوق تخصص گوارش سامانه علم سنجی
2 احمد خسروی اپیدمیولوژی سامانه علم سنجی هیات علمی دانشکده بهداشت
3 محمدتقی رحیمی انگل شناسی سامانه علم سنجی
4 مرضیه یعقوبی شیمی غیر هیات علمی

5

خانم پاک سرشت

-

-

غیر هیات علمی