بالینی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از مهر 87 با اخذ مجوز از وزارت مبتوع با 17 نفر آموزش رشته پزشکی عمومی به شیوع ریفوم را آغاز نموده و هم اکنون با گرفتن سالانه بیش از 100 دانشجو در رشته پزشکی در دو نیمسال مشغول به ارائه خدمت می باشد.
اولین گروه فارغ التحصیلان این دانشکده در رشته پزشکی با 15 نفر مربوطه به شهریور 94 می باشد در حال حاضر 620 دانشجو در رشته پزشکی در مقاطع مختلف مشفول به تحصیل می باشد و تعداد 108 نفر تاکنون از رشته پزشکی فارغ التحصیل شدند.

 

گروه کودکان

گروه زنان

گروه جراحی

گروه طب اورژانس

گروه روان پزشکی

گروه داخلی

گروه پزشکی اجتماعی