گروه روان پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه

توضیحات

1

 شاهرخ آقایان

روانپزشک

سامانه علم سنجی

2

مائده پرویزی

روانپزشک

سامانه علم سنجی

3

مریم فرجام فر

روانپزشک

سامانه علم سنجی

4

فتانه قادری

روانپزشک

سامانه علم سنجی