اعضای هیات علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه

توضیحات

1

رضا چمن

پزشک - اپیدمیولوژیست

سامانه علم سنجی

 

2

سید محمد میررضایی

پزشکی اجتماعی

سامانه علم سنجی

 

3

طاهره جلالی

پزشکی اجتماعی

سامانه علم سنجی

 

4

مریم خرم روز

اقتصاد سلامت

سامانه علم سنجی

 

5

مژگان فردید

سیاستگذاری سلامت

سامانه علم سنجی