مدیر گروه علوم پایه

نام و نام خانوادگی

دکتر بهزاد گرمابی

رشته تحصیلی

 علوم اعصاب

سمت

مدیر گروه علوم پایه

مرتبه علمی

استادیار 

تلفن

023-32395054

داخلی 533

رزومه 

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

ایمیل

behzad.garmabi (at) gmail.com