گروه آداب پزشکی (بین گروهی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه توضیحات

1

سیدمحمد میررضایی

پزشکی اجتماعی

سامانه علم سنجی

2

سید شاهرخ آقایان

روانپزشکی

سامانه علم سنجی

3

احمد خسروی

اپیدمیولوژی

سامانه علم سنجی هیات علمی دانشکده بهداشت

4

امین گلاب پور

انفورماتیک پزشکی

سامانه علم سنجی هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

5

محمدباقر سهرابی

پزشک عمومی