اخبار گروه

۱- برنامه دوره ای کارآموزان بهداشت

الف) برنامه حضور در مراکز بهداشت

ب) برنامه مباحث کارگاه دوره

 

2- برنامه دوره ای کارورزان بهداشت

الف) برنامه حضور در مراکز بهداشت (برنامه آذرماه 1400)

ب) برنامه مباحث کارگاه دوره

 

3- اعلام نمرات

 

4- بازدیدهای دوره ای (عکس و گزارش)

الف) مراکز درمان سرپایی افراد با سوء مصرف مواد

ب) مرکز نگهداری بیماران مزمن روان

ج) مرکز نگهداری سالمندان