منشور اخلاقی

به نام خدا

منشور اخلاقی دانشکده پزشکی

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان، و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه و دانشکده در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود متعهد می گردد اصول زیر را در انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکند:

1- توکل به خدا و استعانت از ذات باری تعالی را در رأس کلیه امور قرار دهد.

2- تقویت التزام  به مبانی اخلاقی- اسلامی و ترویج ارزش های متعالی را وظیفه خود دانسته، با رعایت موازین نظام جمهوری اسلامی ایران، در جهت تحقق اهداف عالیه اسلامی گام بردارد.

3- شرافت و منزلت انسانی افراد را ارج نهاده، صیانت از جوهره و گوهر والای انسانی و اکرام آن را، تکلیف الهی خود بداند.

4- به تمامی انسان ها از هررنگ و نژاد، دین و مذهب و ملیتی احتـرام گذاشته و بـا تمـام تـوان در مراقبـت و ارتقـای سـلامت آنـان کوشـا باشد.

5- با التزام به شعار آرمانی" طهارت در پندار، لطافت در گفتار و ظرافت در رفتار" متعهد گردیده خویشتن داری، گشاده رویی، متانت، ادب و احترام متقابل را در ارتباط با همکاران، دانشجویان و ارباب رجوع مورد توجه قرار دهد.

6- جهت نهادینگی فرهنگ تعامل و گفتمان صادقانه مبتنی بر اصول اخلاقی و برخورد با رفتارهای نامناسب همچون غیبت، شایعه پراکنی، مذمت یا اقدامات بدخواهانه نسبت به یکدیگر، تلاش نماید.

7- با استفاده از خرد و مشارکت جمعی که بهترین رویکرد جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد، ترویج فرهنگ همکاری توأم با فضای باز فکری، خلاقیت، نوآوری و توانمند سازی مجموعه در چارچوب قوانین بالادستی را سر لوحه همت خویش قرار دهد.

8- دانش و مهارت اعضای هیات علمی و مدرسین را همواره ارتقاء داده  و در هـیچ زمـانی از آموختن غافل نمی شود.

9- در راه پیــشرفت و تعــالی محیط هــای علمــی و آموزشــی از پذیرش پیــشنهادات اساتید و دریــغ ننموده و پذیرای انتقادات سازنده آنان  نیز می باشد.

10- همواره به اصل رازداری، امانت، عدم افشای اسرار، مدارک و اسناد محرمانه پایبند می باشد.

11- اصل خیرخواهی و نوع دوستی را سرلوحه کار خود قرار داده و آنچه راکه ازخیر و نیکی برای خود می خواهد برای دیگران هم بخواهد و مسیر ترقی حرفه ای را برای همکاران هموار سازد.

12- با رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای در جامعه، محـیط دانشگاه  و دانشکده ظاهر شده و در حفـظ  قداست محیط دانشگاه کوشا باشد.

13- درفعالیت های فردی و گروهی با انجام کارها به نحوه مطلـوب و رعایت قوانین بـه دسـتیابی  بهتـر مجموعـه بـه اهـداف و ارتقاء کیفیت کمک نماید.

14- وقت شناسی، رعایت نظم و انضباط و پرهیز از اسراف را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت بهره وری، ارتقا، و تعالی دانشکده در تمامی ابعاد و زمینه ها کوشا باشد.

15-  همـواره خـود را در برابـرحفظ امکانـات آموزشـی، اداری و رفاهی مسئول دانسته  و به بهترین نحو از آنها استفاده نماید.