گروه علوم تشریح و بیولوژی تولید مثل

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه         توضیحات        

1

نفمه احمدیان کیا

علوم تشریح

سامانه علم سنجی

        

2

سارا سعیدنیا

علوم تشریح

سامانه علم سنجی

3

آنه محمد یاپنگ غراوی

علوم تشریح

سامانه علم سنجی

4

حیدر تولی

علوم تشریح

سامانه علم سنجی

هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

5

محمد کمال آبادی فراهانی

علوم سلولی کاربردی

سامانه علم سنجی

6

مجید صالحی

مهندسی بافت

سامانه علم سنجی

7 علی طالبی بیوتکنولوژی ناباروری سامانه علم سنجی