طرح درس و لاگ بوک

دانلود راهنمای نوشتن طرح درس و لاگ بوک

 

طرح درس بیوشیمی سلول و مولکول

دانلود

طرح درس بیوشیمی دیسیپلین 

دانلود

طرح درس تئوری عفونی 

دانلود

طرح درس تشریح ۱

دانلود

طرح درس تشریح ۲ 

دانلود

راهنمای یادگیری بیوشیمی سلول و مولکول 

دانلود

لاگ بوک اخلاق پزشکی

دانلود

لاگ بوک کارآموزان ارتوپدی

دانلود

لاگ بوک کارآموزان نورولوژی

دانلود

لاگ بوک کارورزان اورژانس

دانلود

طرح درس کارآموزی بیماریهای روان 

دانلود

طرح درس کارآموزی بیماریهای مغز و اعصاب

دانلود

طرح درس کارآموزی بروسلوز

دانلود

طرح درس کارآموزی توبرکلوز 

دانلود