طرح درس و لاگ بوک

دانلود راهنمای نوشتن طرح درس و لاگ بوک

 

طرح درس بیوشیمی سلول و مولکول

دانلود

طرح درس تئوری عفونی 

دانلود

لاگ بوک اخلاق پزشکی

دانلود

لاگ بوک کارآموزان ارتوپدی

دانلود

لاگ بوک کارآموزان نورولوژی

دانلود

لاگ بوک کارورزان اورژانس

دانلود