برنامه دوره کارورزی بهداشت

برنامه دوره کارورزی بهداشت

 

فایلهای آموزشی آقای دکتر چمن

فایلهای آموزشی آقای دکتر میررضایی

فایلهای آموزشی خانم دکتر جلالی

فایلهای آموزشی خانم دکتر خرم روز

فایلهای آموزشی خانم دکتر فردید