مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش


مدیر آموزش دانشکده

مدیر آموزش دانشکده

      نام و نام خانوادگی دکتر محمد باقر سهرابی رشته تحصیلی دکترای پزشکی سمت مدیر آموزش ایمیل mb.sohrabi@shmu.ac.ir تلفن 02332395054 داخلی  532     شرح وظایف: ۱- نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشکده در تمامی مقاطع تحصیلی ۲- تدوین برنامه مدون آموزشی دانشجویان بر اساس سر فصل دروس ۳- تدوین برنامه هر نیمسال تحصیلی تحصیلات تکمیلی و ارائه ...

کارشناسان آموزش دانشکده

  نام و نام خانوادگی خانم فاطمه خدایی سمت کارشناس آموزش - امور دانشجویی  تلفن ۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴ داخلی  ۵۳۴       نام و نام خانوادگی خانم فرزانه فیض منش سمت امور علوم پایه تلفن ۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴ داخلی  ۵۳۴     نام و نام خانوادگی خانم ساناز طاهری سمت امور بالینی تلفن ۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴   نام و نام خانوادگی خانم دهقان سمت امور تحصیلات تکمیلی تلفن ۰۲۳-۳۲۳۹۵۰۵۴