مدیرگروه

آقای دکتر علیرضا مسعودی، استادیار داروشناسی

(فارماکولوژی) 

رزومه در سامانه علم سنجی 

شماره تلفن: ۳۲۳۹۵۰۵۴ - ۰۲۳

Email: ar.masoudi90 (at) sbmu.ac.ir