دانشجویان و دانش آموختگان

 

     دانشجویان و دانش آموختگان‌ مقطع دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد

 

ردیف

ورودی

نام و نام‌خانوادگی

وضعیت

۱

۹۰

 شهرام قربانی بهنام 

فارغ التحصیل

۲

۹۰

 سید وحدت همراز 

فارغ التحصیل

۳

۹۱

 راحله رفائی 

فارغ التحصیل

۴

۹۱

 لیلا رضائیان 

فارغ التحصیل

۵

۹۲

 راضیه ادبی 

فارغ التحصیل

۶

۹۲

 حمید جمعه پور 

فارغ التحصیل

۷

۹۳

رقیه بهاره برزویی

در حال تحصیل

۸

۹۳

 محمد نیرومندسروندانی

فارغ التحصیل

۹

۹۵

 فهیمه محسنی 

فارغ التحصیل

۱۰

۹۷

علیرضا عزیزی

در حال تحصیل

۱۱

۹۸

 ژاله جمالی 

در حال تحصیل

۱۲

۹۹

حسن شجاعی

در حال تحصیل

۱۳

۹۹

محمد حسین صالحی

در حال تحصیل

۱۴

۹۹

طیبه محتشمی

در حال تحصیل

۱۵

۱۴۰۰

علی سابقی کاخکی

در حال تحصیل