مطالب مرتبط با کلید واژه

حسین خواستار


معاونت پژوهشی دانشکده

معاونت پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی دکتر حسین خواستار رشته تحصیلی PHD فیزیولوژی سمت معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی مرتبه علمی دانشیار ایمیل h_khastar@yahoo.com تلفن 02332395054 داخلی  533     شرح وظایف: ۱- دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و همکاران شاغل در دانشکده ۲- نظارت بر پروژه­های تحقیقاتی از ارائه طرح تا ارائه گزارش نهایی ۳- تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی ...