گروه زنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه

توضیحات

1

سکینه کلاهدوزان

متخصص زنان

سامانه علم سنجی

2

میناسادات کهبدی

متخصص زنان

سامانه علم سنجی

3

اعظم تقوی زاهد

متخصص زنان

سامانه علم سنجی

4

مرضیه اسلامی

متخصص زنان

سامانه علم سنجی

5

سمانه جلالی

متخصص زنان

سامانه علم سنجی

6

رویا شهریاری پور

متخصص زنان

سامانه علم سنجی

7

مونا کاشی

متخصص زنان

سامانه علم سنجی

8

آمنه خلیلی

متخصص زنان

سامانه علم سنجی