آدرس و نحوه تماس با گروه

تماس با کارشناس گروه معارف (سرکار خانم رمضانقربانی)

جهت ارتباط مستقیم با کارشناس گروه معارف از ایمیل زیر استفاده کنید. 

maaref@shmu.ac.ir

آدرس و نحوه تماس با گروه

شاهرود، میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشکده پزشکی، گروه معارف اسلامی

شماره مستقیم: 32391282-023

شماره تماس داخلی: 32395054-023  داخلی 631