میز خدمات الکترونیک

عنوان کلان  خدمت

عنوان   خدمت

نحوه‌ی ارائه خدمت

راهنمای استفاده از خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

سوالات متداول

بیانیه توافق سطح خدمت

شماره تماس و نام واحد پاسخگویی

ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت

(۱۶۰۶۱۰۱۳۰۰۰)

ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت

(۱۶۰۶۱۰۱۳۱۰۲)

الکترونیکی، نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی)

WWW.Mojavez.ir

فاطمه عرب‌اسدی

سحر اسماعیلی

02332392822

ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت

(۱۶۰۶۱۰۱۳۰۰۰)

صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت

(۱۶۰۶۱۰۱۳۱۰۰)

الکترونیکی، نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی

WWW.Mojavez.ir

فاطمه عرب‌اسدی

سحر اسماعیلی

02332392822

اعتباربخشی موسسات درمانی 

(۱۶۰۶۱۰۱۲۰۰۰)

اعتباربخشی موسسات درمانی  (۱۶۰۶۱۰۱۲۰۰۰)

حضوری- الکترونیکی

واحد اعتباربخشی معاونت درمان :

شیما نادری

مریم ولیان

02332392822

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

(۱۶۰۶۱۰۱۶۰۰۰)

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

(۱۶۰۶۱۰۱۶۰۰۰)

حضوری,غیر حضوری(شامل الکترونیکی، پست و ....)

02332392822

ارائه اطلاعات فرآورده های سلامت محور

(۱۶۰۶۲۲۵۴۰۰۰)

احراز اصالت فرآورده های سلامت محور

(۱۶۰۶۲۲۵۴۱۰۴)

غیر حضوری ، حضوری

سامانه تی تک

 معاونت غذا و دارو

واحد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا سلامت محور:

0233239۳۸۲۰

ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور

(۱۶۰۶۱۶۵۴۰۰۰)

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های آرایشی و بهداشتی

(۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۶)

غیر حضوری ، یک مرحله حضوری

سامانه تی تک

سایت معاونت غذا و دارو ایران

 معاونت غذا و دارو

اداره غذا ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

0233239۳۸۲۰

ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور

(۱۶۰۶۱۶۵۴۰۰۰)

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی

(۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۸)

غیر حضوری ، حضوری

سامانه تی تک

سایت معاونت غذا و دارو ایران

سایت استانداردهای ملی

 معاونت غذا و دارو

اداره غذا

0233239۳۸۲۰

ارائه اطلاعات فرآورده های سلامت محور

(۱۶۰۶۲۲۵۴۰۰۰)

ارائه اطلاعات داروهای کمیاب

(۱۶۰۶۲۲۵۴۱۰۲)

غیر حضوری ، حضوری

سامانه تی تک

 معاونت غذا و دارو

اداره دارو

0233239۳۸۲۱

ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور

(۱۶۰۶۱۶۵۴۰۰۰)

صدور پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های شیرخشک و غذای ویژه

(۱۶۰۶۱۶۵۴۱۰۴)

غیر حضوری ، حضوری

سامانه تی تک

 معاونت غذا و دارو

واحد طبیعی و سنتی مکمل شیرخشک

0233239۳۸۲۰

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن

(۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰)

صدور گواهینامه آموزش بهداشت عمومی

(۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۱)

نیمه الکترونیکی (ترکیبی از حضوری و الکترونیکی دفاتر خدمات سلامت و یا مراجع آموزشگاه اصناف

واحد میامی : خانم یگانه

0233۲۶۲۴۶۰۵

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن

(۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰)

صدور تاییدیه بهداشتی اماکن تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی و اماکن عمومی 

(۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۰)

حضوری، الکترونیکی، مراجعه به دفاتر پیشخوان

سامانه سامح

واحد میامی :

آقای مرتضی کرمی

خانم فاطمه یگانه دارابی

0233۲۶۲۴۶۰۵

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

(۱۶۰۴۱۰۱۸۰۰۰)

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

(۱۶۰۴۱۰۱۸۰۰۰)

حضوری در میز خدمت، حضوری با مراجعه به واحدهای داخلی، الکترونیکی، نیمه الکترونیکی (ترکیبی از الکترونیکی حضوری و الکترونیکی)

سامانه ملی کسب و کار و درگاه ملی مجوزها

سامح

 

مهدی گرگانی

0233۲۲۲۱۵۵۰

داخلی

۱۶۶

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن

(۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰)

صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای بهداشت اصناف

(۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۲)

حضوری 0233۲۲۳۷۴۴۱

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن

(۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰)

تاییدیه کار با اشعه مراکز پرتو پزشکی

(۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۳)

نیمه الکترونیکی (ترکیبی از  حضوری و الکترونیکی)

محمود مسعودی

0233۲۲۴۳۸۹۴

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن

(۱۶۰۴۲۵۷۲۰۰۰)

صدور کارت بهداشت

(۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۴)

نیمه الکترونیکی (ترکیبی از  حضوری و الکترونیکی) و دفاتر پیشخوان

مهدی گرگانی

کارشناس معاونت بهداشتی

09193752607

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

(۱۶۰۶۱۰۱۶۰۰۰)

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (در بخش بهداشت)

(۱۶۰۶۱۰۱۶۰۰۰)

حضوری در میز خدمت، حضوری با مراجعه به واحدهای داخلی، الکترونیکی، نیمه الکترونیکی (ترکیبی از الکترونیکی حضوری و الکترونیکی) سامانه 190 وزارت بهداشت

آلاله ده منش

4030

سامانه 190

02332243686

ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت

(۱۶۰۴۱۰۱۵۰۰۰)

ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت

(۱۶۰۴۱۰۱۵۰۰۰)

حضوری مراقبین سلامت، بهورزان، پزشکان در مراکز جامع سلامت، پایگاهها و بهورزان خانه های بهداشت

ارائه خدمات بهداشتی درمانی

(۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰)

ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری

(۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۲)

غیر حضوری (شامل الکترونیکی، پست و ...) مراقبین سلامت مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت

پایش نظام سلامت

(۱۶۰۴۲۵۷۵۰۰۰)

پایش بیماریهای غیر واگیر

(۱۶۰۴۲۵۷۵۱۰۱)

غیر حضوری (شامل الکترونیکی، پست و ...) پزشک و مراقبین سلامت مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت

پایش نظام سلامت

(۱۶۰۴۲۵۷۵۰۰۰)

پایش بیماریهای واگیر

(۱۶۰۴۲۵۷۵۱۰۱)

غیر حضوری (شامل الکترونیکی، پست و ...) پزشک و مراقبین سلامت مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت

ارائه خدمات بهداشتی درمانی

(۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰)

ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده

(۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۳)

حضوری، غیر حضوری (شامل الکترونیکی، پست و ...) پزشکان خانواده و تیم سلامت مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت

ارائه خدمات بهداشتی درمانی

(۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰)

سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان

(۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۷)

حضوری ، غیر حضوری (شامل الکترونیکی، پست و ...) مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاهها و بهورزان خانه های بهداشت

ارائه خدمات بهداشتی درمانی

(۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰)

غربالگری های گروه های سنی

(۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۰)

حضوری مراقبین سلامت و ماما و پزشکان و ...

ارائه خدمات بهداشتی درمانی

(۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰)

ارائه خدمات بستری

(۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۵)

حضوری با مراجعه به واحدهای داخلی

کارشناس پذیرش بیمارستان امام حسین(ع)

02332342001-5

ارائه خدمات بهداشتی درمانی

(۱۶۰۴۲۵۷۳۰۰۰)

ارائه خدمات درمانی سرپایی

(۱۶۰۴۲۵۷۳۱۰۵)

حضوری با مراجعه به واحدهای داخلی 02332342001-5