دانش پژوهی و نوآورانه

 

ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی و پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه مستلزم تحول و نوآوری در نظام آموزش علوم پزشکی کشور است. تدوین برنامه­ های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی مرحله جدیدی از طرح تحول نظام سلامت به منظور ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی است که در راستای اجرایی سازی این برنامه­ ها ضروری است دانشگاه ­ها از طریق حرکت علمی و طرح­ های توسعه آموزشی اهداف حوزه آموزش را دنبال نمایند.برای یافتن روش ­های مناسب اجرای تغییرات مورد نظر در سطوح مختلف آموزشی دانشگاه، وجود ساز و کاری مشخص برای حمایت فنی و مالی از طرح­های نوآورانه و توسعه ­ای ارائه شده الزامی است. برای تسهیل حمایت مالی و فنی از طرح­های نوآورانه حوزه آموزش، تفاهم نامه­ ای برای همکاری بین مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است.

کمیته طرح­های دانش پژوهی و نوآورانه وظیفه مدیریت ارائه و روند تصویب طرح­ های توسعه آموزش در سطوح مختلف (دفاتر توسعه دانشکده ­ها و بیمارستان ها) در دانشگاه  را زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بر عهده دارد و روند تصویب طرح ­ها در نهایت منجر به اعطای بودجه تحقیقاتی (گرانت) از مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و یا معاونت پژوهشی دانشگاه برای اجرای طرح­ ها به طرح دهندگان خواهد شد.