گروههای آموزشی

حوزه های اعتباربخشی گروههای آموزشی

 

رسالت و اهداف

برنامه ها و دوره های آموزشی

پژوهش

فراگیران

هیأت علمی

منابع (انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات)

سنجش و ارزشیابی

ساختار سازمانی و مدیریت

دانش آموختگان