برگزیدگان.

AWT IMAGE مدال آوران کشوری چهاردهمین المپیاد علمی

 

 

AWT IMAGE نفرات منتخب آزمون انفرادی کشوری چهاردهمین المپیاد علمی

 

AWT IMAGE نفرات منتخب آزمون غربالگری درون دانشگاهی سیزدهمین المپیاد علمی