شرح وظایف

 

شرح وظایف

- تدوین و تعیین اولویت عملکرد سالانه در قالب اهداف استراتژیک EDC و پژوهش دانشگاه

- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی در زمینه وظایف حرفه ای شان

- بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف

- بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضاء هیأت علمی و دانشجویان

- هدایت اعضاء هیأت عملی به سوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

- جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقمند جهت همکاری

- ارتباط مستمر با مراکز مطالعات دانشگاه

- تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات علمی آموزشی

- جلب حمایت و همکاری گروههای آموزشی در زمینه تدوین طرح درس و راهنمای یادگیری

- ارزشیابی فعالیت آموزشی مراکز مربوطه