معرفی و شرح وظایف

 

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال ۱۳۸۷ با توجه به اهداف ذیل تاسیس شده است:

- وجود ساز و کار مشخص برای شناسایی دانشجویان استعداد درخشان

- انجام نیازسنجی از دانشجویان استعداد درخشان در هر ترم

- وجود ساز و کار مشخص برای شناسایی دانشجویان واجد شرایط شرکت در المپیادهای دانشجویی

- وجود سازوکار  مشخص برای  برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی آمادگی المپیاد

- تهیه لیست سالانه رتبه های برتر هر رشته با همکاری آموزش و تشویق و اهداء جایزه و لوح تقدیر به دانشجویان حائز رتبه

- شرکت در جلسات مرتبط با هدایت استعدادهای درخشان در وزارت متبوع

- اطلاع رسانی درخصوص برگزاری المپیادهای دانشجویی

- خرید کتاب و تجهیزات کمک آموزشی جهت دانشجویان استعداد درخشان

- ارائه تسهیلات آموزشی، فرهنگی و ورزشی