افتخارات

سیزدهمین المپیاد علمی

 

دوازدهمین المپیاد علمی

 

یازدهمین المپیاد علمی

 

نهمین المپیاد علمی

 

هفتمین المپیاد علمی

 

ششمین المپیاد علمی

 

چهارمین المپیاد عملی